KVAŠNOVSKÝ

ŠKOLENÍ  ŘIDIČŮ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ PRO VÁS

Přihlašovací formulář


Technické kontroly manipulačních vozíků

 

Technické kontroly MV se provádí na základě metodiky vydaném strojírenským zkušebním ústavem, který stanovuje rozsah technické kontroly, způsob zjišťování a hodnocení technického stavu manipulačního vozíku.

Při technické kontrole manipulačního vozíku musí být v zájmu provozovatele vozíku zajištěna nezávislost kontrolního místa a aplikace procesů adekvátních požadavkům technické normy ČSN 26 8805.

Před zahájením technické prohlídky předloží provozovatel dokumentaci dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v rozsahu:

- technický průkaz (je-li požadován)

- provozní záznamy

- návod k použití včetně technických a identifikačních údajů (typový list)

Manipulační vozík musí být přistaven k technické kontrole na ohraničené manipulační ploše v čistém a kompletním stavu, v případě včetně namontovaného a používaného přídavného zařízení.

Celkový stav vozíku musí být takový, aby nenarušoval bezpečnost provozu, nesmí vykazovat zjevné zásahy do konstrukce všech skupin zvedacího nebo přídavného zařízení.

U vozíků vybavených alternativním pohonem na zkapalněný plyn (LPG, CNG) podléhají plynová zařízení pravidelným revizím ve stanovených termínech.

U elektrovozíků se předkládá k technické prohlídce revize elektrozařízení tj. nabíjecí zařízení.

Způsob kontroly:

Kontrola prohlídkou a posouzením stavu v průběhu všech zkoušek a porovnáním s průvodní dokumentací.

Závady:

- nebezpečná závada …………………………………….. C

bez odstranění se nedoporučuje provoz MV

- vážná závada ………………………………………………  B

doporučuje se odstranit do 30-ti dnů 

- lehká závada ……………………………………………….  A

závada drobného charakteru

Kontrolní technik zkontroluje předloženou dokumentaci a ověří shodnost údajů s typovým štítkem, vystaví protokol o provedené technické kontrole.

V případě, že protokol o technické kontrole neobsahuje omezující podmínky pro další používání, pak se na vozík umístní štítek s vyznačením doporučeného data následující technické kontroly.